§ 1
Informacje ogólne

 1. Sklep działa pod adresem www.aseku.pl Właścicielem sklepu jest Maciej Niedźwiecki, prowadzący działalność gospodarczą PHU ASEKURACJA Maciej Niedźwiecki.
  Dane firmy:

nazwa: PHU ASEKURACJA Maciej Niedźwiecki
adres: 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 2/27
tel.: 516136948
NIP: 718-207-58-80
Regon: 361554121
e-mail: asekusklep@gmail.com

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów;
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu;
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności powinno posiadać:
  a)system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  b)skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c)zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d)aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie (ciasteczek) oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  e)oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 8. Zabrania się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 9. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

§ 2
Definicje

Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży, który stanowi ich integralną część.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.aseku.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca – Maciej Niedźwiecki prowadzący działalność gospodarczą jako PHU ASEKURACJA Maciej Niedźwiecki ul. Księżnej Anny 2/27 18-400 Łomża, NIP: 718-207-58-80.
 4. Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 5. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient może zamówić towar także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na analogicznych zasadach, jak za pośrednictwem Sklepu.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta.
 7. Umowa sprzedaży – umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 8. Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem.
 10. Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie.
 12. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przez Klienta.
 13. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

§ 3
Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) Imię i Nazwisko
  b) Telefon,
  c) E-mail,
  d) Hasło,
  e) Dane adresowe,
  f) NIP w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 4. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.
 5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 4
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego w Sklepie.
 3. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku
  gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.
 7. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 9. W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba, a także wybrać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (paragon albo faktura VAT).
 10. Klient, podczas procesu Zamawiania może wybrać dodatkowe katalogi albo dodatki zaproponowane przez Sprzedawcę.
 11. Klient, składając Zamówienie, może zgłosić uwagi, tj. przekazać dodatkowe informacje związane z Zamówieniem.
 12. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w momencie, kiedy Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru, a tym samym poinformuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Umowa staje się zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia, w szczególności Klient będący Konsumentem otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy poprzez e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 13. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.
 14. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 5
Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  b)przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta),
  c)przedpłata za pomocą karty kredytowej poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta),
  d)przelew bankowy oraz płatność kartą kredytową za pomocą zewnętrznego systemu płatności PAYPAL,
  e)przelew bankowy za pomocą zewnętrznego systemu płatności PRZELEWY24,
  f)przelew bakowy (e-przelew) oraz płatność kartą kredytową za pomocą zewnętrznego systemu płatności DOTPAY.PL,
  g)gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki poza przypadkiem dostawy z płatnością przy odbiorze lub zwolnionej z opłaty po przekroczeniu kwoty ustalonej przez Sprzedawcę.
 4. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy.
 5. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 6. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.
 7. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.
 8. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 9. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na
  dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Dostawa

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm (DHL, DPD, INPOST, PACZKA W RUCHU, POCZTA-POLSKA).
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu online, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. 3 termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2 termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku płatności za pobraniem Towar wysyłany jest niezwłocznie.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 8. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru , w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier).

§ 7
Zwrot Towaru

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Klient będący Firmą (osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł Umowę sprzedaży zgodnie z przepisami prawa nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz zwrotu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt odesłania produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8
Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, również jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pod warunkiem, że Klient nie będący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
 8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią nie związaną ze Sprzedawcą, albo przez Klienta niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, w przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych.
 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 16. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy pod adres PHU ASEKURACJA ul. Łagodna 3 18-400 Łomża, wraz z opisem niezgodności podając:
  a) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
  b) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  c) dane kontaktowe składającego reklamację.
 17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.
 19. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Towarów.
 21. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru.

§ 9
Gwarancja

 1. Sprzedawca wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości, tj. czy jest to Sprzedawca, producent, czy importer oraz okres na jaki gwarancja jakości została udzielona.
 3. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: PHU ASEKURACJA ul. Księżnej Anny 2/27 18-400 Łomża.
 4. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:
  a) dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura, paragon), albo
  b) dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa Klienta, numer NIP w przypadku Firm.
 5. Gwarancji nie podlegają:
  a) Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
  b) Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania,
  c) Towary zmodyfikowane (ucięte lub przerobione wtyki),
  d) uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,
  e) Towary, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.
 6. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, a sugerowana forma zgłoszenia to formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 7. Zgłoszenie gwarancyjne zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem.

§ 10
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych jest PHU ASEKURACJA MACIEJ NIEDŹWIECKI z siedzibą w Łomży ul.Księżnej Anny 2.27 NIP: 7182075880, REGON361554121 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożona polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści Umowy jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności

 3. Masz prawo dostępu do swoich danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną z Maciejem Niedźwieckim e-mail: asekusklep@gmail.com

 5. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

 6. Cel przetwarzania danych osobowych:

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform) , w tym dokonywania transakcji i płatności.

  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta

  • obsługi reklamacji

  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.

 7. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

  • monitorowanie Twojej aktywności

  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

  • prowadzenie analiz statystycznych;

  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 8. Istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 10. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 11. Zgodnie z przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 12. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 13. Dzięki wdrożonej kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.

 14. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy z którymi ściśle współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień.

 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały

 16. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 17. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich zmiany.
 18. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 19. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 20. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 21. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 22.  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DOTPAY, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.

 23. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PRZELEWY24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.

 24. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PAYPAL, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.

 25. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem firmy INPOST, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy.
 26. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem firmy DHL, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy.
 27. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem firmy DPD, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy.
 28. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem firmy POCZTA POLSKA, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy
 29. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem firmy PACZKA W RUCHU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy

§ 11
Postanowienia końcowe


 1. ASEKU.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 21 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.
 3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Firmą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.